Проекти

„Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020

„Планекс Инфраструктура“ ЕООД  подаде проектно предложение в процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на Инвестиционен приоритет 2.2, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020, и е одобрен за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 150 000 лева.