Общи условия

 1. Общи положения

1.1 Настоящите Общи търговски и платежни условия са неразделна част от Договора, който е подписан между Страните, и с подписите си под  Договора приемат, че съдържанието на тези условия са задължителни за тях.

1.2 Договарянето на допълнителни условия, различни от настоящите и от включените в основния Договор, се извършва с писмен анекс, подписан от двете страни.

 1. Предмет на доставка могат да бъдат:

– бетони;

– циментови замазки;

– транспортни услуги с бетоновоз или самосвал;

– услуга бетонпомпа

– специални продукти

 1. Начин на подаване на заявките. Приемане и изпълнение на доставките.

3.1 Заявяването и планирането на доставките се прави от Купувача по телефон, e-mail или лично.

3.2 Минималните срокове за заявяване на конкретните поръчки са следните:

 • 3 дни предварително за поръчка до 500 м3;
 • за поръчка над 500 м3, за изпълнение в неделя и при поръчка на бетони и разтвори по рецепта на Купувача срокът се договаря допълнително между страните.
 • купувачът уточнява графика на доставките с диспечера на бетоновия възел;
 • при наложителна промяна в предварително дадената поръчка Купувачът се задължава да уведоми Продавача минимум 1 (един) ден по-рано от деня на изпълнение;
 • изключения са допустими за количества до 10 % от първоначално заявените;
 • отказване на потвърдена заявка може да стане не по-късно от момента на началото на производството. Когато Купувачът откаже заявката по-късно, той заплаща разходите по ликвидирането (рециклирането) на бетона, произведен за Купувача и невзет от него.
 1. Приемане и изпълнение на доставките.

4.1. Мястото на приемане на заявеното е:

 • строителната площадка на Купувача – за поръчки с осигурен транспорт от Продавача;
 • бетонов възел на Продавача – за поръчки с осигурен транспорт от Купувача.

4.2 За всяка доставка на продукти и услуги Продавачът издава експедиционна бележка – документ за вида, количеството на доставката и часа, който е направена стоката.

4.3. Доставката се счита за изпълнена при доставянето на продуктите на мястото на приемане от Купувача съгласно заявката с подписана експедиционна бележка от представител на Купувача или ако такъв не е осигурен с простото физическо доставяне на стоката до обекта на купувача.

4.4. Купувачът е длъжен да направи писмено възражение при констатиране на несъответствие между описаното в експедиционната бележка и заявката. Възражението следва да бъде направено незабавно – в момента на получаването на бетона и експедиционната бележка. Ако Купувачът не стори това, се счита, че описанието на бетона в експедиционната бележка (вид, клас, количество и др. показатели) отговаря на заявката.

4.5. Всички шофьори или работници на Купувача са задължени да спазват общите предписания и инструкциите за работа на територията на бетоновия възел на Продавача.

4.6. За предаване на доставката на бетон/замазка на мястото на приемане Купувачът трябва да създаде условия за разтоварването им с осигуряване на:

 • пътища, достъпни и проходими за колите, както и безопасно и удобно място за разтоварване на транспортните средства и механизми;
 • разрешения за затваряне на улици и тротоари;
 • разрешение за влизане на транспортните средства (при транспортни ограничения);
 • условия за спазване на техниката на безопасност на труда;
 • условия за почистване на транспортните средства, за да не се получи замърсяване на комуникациите. В случай на замърсяване на околната среда Купувачът отстранява съответното замърсяване на шосетата, на части от сградите, на парцелите и на водните площи;
 • присъствие на упълномощено лице за приемането на бетона, за транспорта му на територията на строителната площадка, за разтоварването и съхранението.
 1. Качество, рекламации

5.1 Качеството на бетона се установява и контролира съгласно БДС EN 206:2013+A1:2016;

5.2. При поискване от страна на Купувача Продавачът предоставя на Купувача сертификат за бетоновите смеси.

5.3. Проби от пресен бетон за удостоверяване на свойствата им се вземат редовно на бетоновия възел на Продавача съгласно БДС EN 206:2013+A1:2016.

5.4. При съмнения от страна на Купувача за качеството (якостта) на бетонната смес същият следва своевременно да уведоми Продавача. Проби за бетон в мястото на полагането му се вземат по искане на Купувача и за негова сметка, като пробовземането се извършва единствено от независима лицензирана лаборатория. В случай че резултатите от лабораторното изследване покажат недостатък на бетона, то Продавачът има право да поиска второ пробовземане и изследване от одобрена и от двете страни независима лицензирана лаборатория, която да вземе проби от бетона по разрушителен или безразрушителен метод. Разходите, които следват от неоснователна рекламация, се понасят от Купувача.

5.5. Продавачът не носи отговорност за качеството:

 • при неправилно полагане и/или обработване на бетона (замазката) от страна на Купувача и/или при намеса в състава на бетона (замазката) от страна на Купувача особено когато Купувачът е добавил вода и/или химически добавки в готовата смес;
 • в случай на производство на бетон по рецептура на Купувача;
 • в случай, че заявката се отклонява от изискванията на българските или европейските стандарти;
 • в случай, че Купувачът употреби доставения бетон по предназначение различно от указаното в европейския стандарт за бетон, в т.ч. и стандарта БДС EN 206:2013+A1:2016 за въздействието на околната среда върху бетона;

5.6. При установено от страните несъответствие между заявеното количество бетон от Купувача и доставеното количество бетон от Продавача, Продавачът е длъжен да направи допълнителна доставка, която да покрие установеното несъответствие.

 1. Ценови и платежни условия

6.1 Всички цени на доставките и другите услуги, както и платежните условия, се договарят между Продавача и Купувача.

6.2 Когато не е договорено друго, важат цените по Ценоразписа на Продавача, който е валиден в деня на потвърждение на заявката.

6.3 В случай на промяна на Ценоразписа, Продавачът своевременно уведомява за това Купувача по телефон, факс или e-mail.

6.4 Договорените отстъпки са валидни само при спазване от Купувача на платежните условия и важат само за конкретния обект, за който е подписан договорът. При неспазване на условията им Купувачът заплаща бетона, замазката и услугата съгласно ценоразписа на Продавача, валиден в деня на потвърждаване на заявката, или страните договарят нови цени.

6.5 В случай че Купувачът не заплати фактурата в срок, той дължи обезщетение за забава в размер на 0,1 % от неплатената сума за всеки ден закъснение, което се начислява до шестдесетия ден след падежа. В случай че забавата продължи повече от 60 (шестдесет) дни, обезщетението за забава, което Купувачът дължи, считано от шестдесет и първия ден след падежа, е в размер на 1 % върху неплатената сума за всеки ден закъснение, но не повече от 50 % от просрочената сума, като след достигането на горепосочения лимит се начислява законната лихва до окончателното изплащане на сумата.

6.6 За осъществена доставка и извършена услуга Продавачът издава на Купувача фактура. Същата се изпраща на Купувача и е валидна и когато е изпратена по пощата или по електронна поща, без да е подписана от Купувача.

6.7 В случай че Купувачът не изпълнява задълженията си по настоящите условия, Продавачът има право:

 • да прекрати незабавно доставките;
 • да прекрати действието на Договора, без да губи никое от правата, произтичащи от него, които са придобити до момента на прекратяването;
 • да иска предплащане за следващите доставки като условие за изпълнението им;
 • да промени едностранно всички условия на доставките;

6.8 Купувачът има право по всяко време да се откаже от Договора и да прекрати действието му с едноседмично писмено предизвестие до Продавача. В този случай той е длъжен да заплати на Продавача стойността на заявените и доставени до момента на отказа количества ведно с неустойките по т. 5.6., доколкото последните са дължими към момента на окончателното изплащане.

 1. Допълнителни разпоредби

7.1 Купувачът е уведомен, че вземанията на Продавача по Договора могат да бъдат предмет на цесия или факторинг.

7.2 С подписа си под настоящите Общи условия или под основния Договор физическото лице, представляващо дружеството-купувач се задължава и в качеството си на физическо лице солидарно и неограничено за дължимите от дружеството-купувач суми по този Договор.

7.3 Правата и задълженията на страните, които не са регулирани от настоящите Общи търговски и платежни условия или от основния Договор, се определят от съответните клаузи на Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

7.4 Всички спорни въпроси между страните ще се решават в дух на добра воля чрез преговори, а когато това е невъзможно, всички спорове между страните във връзка с основния Договор или с настоящите Общи търговски и платежни условия, включително спорове за тълкуване, недействителност, изпълнение, прекратяване, попълване на празноти, приспособяване към нововъзникнали обстоятелства, ще се решават от компетентния съд.